TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 127  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Đào tạo
Chuẩn đầu ra Trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Hà Nội, ngày        tháng      năm 2016

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY)

 

- Trình độ đào tạo   : Đại học

- Thời gian đào tạo  : 4 năm

- Loại hình đào tạo  : Chính quy

1. Mục tiêu

      Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường đạt được các mục tiêu sau:

- Có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

- Có thể học tập lên trình độ cao hơn.

2. Kiến thức

2.1. Kiến thức Đại cương

- Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng.

- Hiểu được các kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

2.2. Kiến thức Cơ sở ngành

Hiểu được các kiến thức cơ sở ngành về khoa học môi trường; các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường; kỹ thuật quan trắc và phân tích chất lượng môi trường; các quá trình chuyển hóa trong môi trường; các quá trình chuyển khối, thủy lực, thủy khí; các ứng dụng trong thiết kế, thể hiện bản vẽ kỹ thuật, tạo tiền đề trong việc học tập các học phần chuyên ngành.

2.3. Kiến thức Chuyên ngành

Áp dụng được trong thực tế các kiến thức về: Kỹ thuật xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn; thiết kế và vận hành các công trình thu nước, trạm bơm trong xử lý nước thải, nước cấp, hệ thống thông gió, kiểm soát tiếng ồn, mạng lưới cấp và thoát nước; quan trắc môi trường; quản lý chất thải, hóa chất và an toàn hóa chất; vận hành hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp; xây dựng đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường để giải quyết các vấn đề về quản lý môi trường.

 

 

2.4. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

Vận dụng các kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các quy trình trong công việc chuyên môn về các lĩnh vực thuộc kỹ năng nghề nghiệp cần có.

2.5.  Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học

- Đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương bậc B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu), do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Ngoài ra sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đạt 1 trong các chứng chỉ tương đương từ B1 trở lên theo bảng quy đổi sau:

 

Khung tham

chiếu CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

Cambridge Tests

Chuẩn

Việt Nam

B1

4.5

450

450

133

45

45 – 59 FCE

65 – 79 PET

 90 – 100 KET

3

 

- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Sử dụng được Internet và một số phần mềm chuyên ngành.

3. Kỹ năng

3.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng lập luận, tư duy, phân tích, khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi cần giải quyết trong thực tiễn về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường;

- Có năng lực tính toán thiết kế kỹ thuật trong các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, các hệ thống thông gió và kiểm soát tiếng ồn, hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn ... cho sản xuất và sinh hoạt;

- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường, quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định, triển khai thực hiện các quy trình về kiểm soát an toàn hóa chất, vật liệu và chất thải nguy hại;

- Vận dụng các tiêu chuẩn, quy chế môi trường và các văn bản pháp quy khác, một số công cụ quản lý môi trường trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo môi trường định kỳ và quản lý môi trường;

- Vận dụng kiến thức về thống kê, xử lý số liệu môi trường trong xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường.

3.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm: Có khả năng tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc hoặc phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt đến mục tiêu đã đặt ra.

- Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, viết và trình bày kết quả; tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc; Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh; đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.

- Kỹ năng tìm việc làm: Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.

4. Phẩm chất đạo đức

4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công của lãnh đạo;

- Khiêm tốn, ham học hỏi; tôn trọng mọi người;

- Sống hòa đồng với tập thể, có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong đơn vị.

4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Ý thức được trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường cho cộng đồng và xã hội; ý thức được an toàn nghề nghiệp trong chuyên môn; có tính trung thực, cẩn thận trong công tác chuyên môn.

4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nơi làm việc;

- Thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử và trang phục phù hợp;

- Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải;

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư trong các doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, bệnh viện: Quản lý, vận hành, điều khiển, bảo trì các hệ thống xử lý chất thải; xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng môi trường;

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ xử lý chất thải; quan trắc môi trường;

- Nghiên cứu viên trong Viện nghiên cứu, Trung tâm tư vấn liên quan đến công nghệ môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường;

- Trợ giảng, Giảng viên trong các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo liên quan đến lĩnh vực Môi trường.

 

TRƯỞNG KHOA

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Lê Thị Trinh

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

 

 


 Tệp đính kèm:
Cng_ngh_k_thut_mi_trng.doc

Ngày 20/06/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn